top of page

Mojou špecializáciou je oblasť pracovného práva od jednoduchých požiadaviek klientov po komplexné zadania. Veľkú časť mojej praxe tvorí aj poradenstvo v oblasti zdravotníctva a farmácie a obchodného práva.

Do advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS som nastúpila v roku 2015 ako koncipient a od roku 2021 v nej pôsobím ako advokát. Mám skúsenosti z ďalšej poprednej slovenskej a zahraničnej advokátskej kancelárie, v ktorých som sa venovala obchodnému právu a riešeniu každodenných korporátnych záležitostí klientov.

 

V oblasti pracovného práva sa okrem prípravy a pripomienkovania pracovnoprávnej dokumentácie zameriavam na oblasť skončenia pracovného pomeru a hromadného prepúšťania, sociálneho zabezpečenia, kolektívneho vyjednávania a na prevody zamestnancov.

 

Klientom ďalej poskytujem poradenstvo v oblasti zdravotníctva a farmácie, a to od regulácie poskytovania zdravotnej starostlivosti, regulácie liekov a zdravotníckych pomôcok až po úpravu zmluvných vzťahov medzi farmaceutickými spoločnosťami a inými subjektmi. Mojou ťažiskovou oblasťou je aj poradenstvo v procese registrácie liekov a zdravotníckych pomôcok, vrátane klinického skúšania a terapeutického použitia.

 

Vďaka mojej účasti v pracovnoprávnom tíme kancelárie, ktorá je slovenským zástupcom prestížnej medzinárodnej aliancie HR firiem - Ius Laboris, sa aktívne zúčastňujem odborných konferencií a iných vzdelávacích aktivít, a to lokálnych aj zahraničných.

  

Oblasti pôsobenia

Zamestnanosť a ľudské zdroje
Life science a farmácia
Obchodné právo

Členstvo v komorách

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (JUDr.)

Cudzie jazyky

anglický

maďarský


Predchádzajúca právna prax

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

bottom of page