top of page

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 874 465, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36226/B (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. č.: +421 (2) 2092 1210, e-mailom na office@nitschneider.com alebo poštou na adresu nášho sídla.


Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Prečo spracúvame osobné údaje? 
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: 

  • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;

  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a 

  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov? 
 

V určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretích osôb. Napríklad, ak ste náš klient, môžeme niektoré Vaše osobné údaje, najmä Vaše kontaktné údaje, spracúvať na marketingové účely, a to predovšetkým na zasielanie noviniek z rôznych právnych oblastí, pozvánok na spoločenské akcie, konferencie či iné podujatia, prípadne ako referencie k nami poskytnutým právnym službám. Ak ste náš zamestnanec, môžeme niektoré Vaše osobné údaje spracúvať na prezentáciu našich služieb, na zabezpečenie bezpečnosti našich priestorov a technických prostriedkov či na poskytovanie benefitov. To však neznamená, že môžeme osobné údaje použiť na akékoľvek aktivity. V prípade, ak chceme použiť Vaše osobné údaje, vykonáme test na zistenie, či nad našimi záujmami neprevažujú tie Vaše alebo či by sme takýmto spôsobom neprimerane nezasiahli do Vašich základných práv a slobôd.


Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku voči takému spracúvaniu osobných údajov. V takom prípade pozastavíme spracúvanie údajov a starostlivo vykonáme porovnávací test Vašich záujmov, práv a slobôd s vlastnými oprávnenými záujmami. V závislosti od výsledku testu, rozhodneme, či prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje. V každom prípade Vás budeme informovať o vybavení Vašej námietky.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným prípadne ďalším poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. 
 

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 
 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže byť uskutočňovaný len na žiadosť klienta, a to v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame? 
 

Nevykonávame žiadne automatizované individuálne rozhodovania.
 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.: 

  • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky; 

  • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

  • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.: 

  • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať; 

  • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

  • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; 

  • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 
 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 


Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje (napr. identifikačné a korešpondenčné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, korešpondenčná adresa, tel. č., e-mail; údaje týkajúce sa nároku klienta, resp. hájenia právneho záujmu klienta ako výška pohľadávky, výška verejnoprávnych záväzkov, účasť v obchodných spoločnostiach, informácie o právnom vzťahu klienta a protistrany atď.) najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií. 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore. 


Zmeny podmienok ochrany súkromia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. 
Bez ohľadu na to, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

bottom of page